Sme aj na facebooku

Sme aj na instagrame

V jantári sa spája očistná, oživujúca sila slnka a absorbujúca sila zeme, to mu dáva ukľudňujúci, povzbudivý a integrujúci účinok. Jeho projektívna sila prináša šťastie, krásu a lásku, lieči a ochraňuje.Detské jantárové šperky - zdravá pomoc z prírody

 

Najlepšia ponuka jantáru na slovenskom trhu


 


 

 


 

JANTÁR » SÚŤAŽE » SÚŤAŽ "ĽUDIA A JANTÁR 2014" » PRAVIDLÁ "JANTÁR A ĽUDIA 2014"

Pravidlá “JANTÁR A ĽUDIA 2014“

 

Spoločnosť Gauco limited s.r.o so sídlom Partizánska 840/16A 03821,Mošovce,  IČO: 46042181, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel SRO, vložka č.54234/L organizuje súťaž „Jantár a ľudia 2014“ ktorá sa spravuje týmito pravidlami:

 

1. Miesto a čas trvania.

Súťaž bude trvať od 01.08.2014 do 30.09.2014. Príspevky a fotografie sa budú priebežne ukladať a zobrazovať na stránke www.sperkyjantar.sk . Vyhodnotenie súťaže prebehne v kamennom obchode spoločnosti v Martine, Šťúrovo námestie 12A. dňa 30.09.2014 za prítomnosti obchodnej riaditeľky a konaťeľa spoločnosti Gauco limited, s.r.o.

 

2. Podmienky účasti v súťaži.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba a právnická spoločnosť, ktorá zašle na emailovú adresu obchod@sperkyjantar.sk, fotografiu s jantárom alebo príspevok. Z účasti na výhrach budú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti Gauco limited, s.r.o.

 

3. Výhry

Výhrou za najkrajšiu fotografiu alebo príspevok bude šperk z jantáru alebo viacero šperkov z jantáru z aktuálnej ponuky a dostupnej skladom, uverejnenej na stránke www.sperkyjantar.sk v celkovej hodnote 70€ s DPH za 1 miesto, 50€ s DPH za druhé a 35€ s DPH za tretie miesto. V prípade že výherca si nevyberie šperk dannej hodnoty, ale s menšou hodnotou, finančný rozdiel medzi týmito hodnotami mu nebude vyplatený. Rozdiel prepadá v prospech spoločnosti Gauco limited s.r.o.

V prípade že si výherca vyberie šperk z aktuálnej ponuky vyššej hodnoty ako je výška hodnoty v € výhry, doplatí len rozdiel z hodnoty šperku v aktualnej cene s DPH a nominálnej hodnoty výhry.

Meno výhercu bude zverejnené na stránke www.sperkyjantar.sk a na facebooku – na fanúšikovskej stránke našej spoločnosti.

Výhry budú doručené na adresu zadanú výhercami súťaže alebo osobne prevzaté výhercom alebo ním písomne poverenou osobou.

 

4.Strata výhry

Usporiadateľ súťaže je oprávnený odobrať výhru účastníkovi súťaže, ak vybratý súťažiaci do 5 dní od oznámenia výsledkov, nepošle spätne údaje potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu potrebnému k zaslaniu alebo osobnému prevzatiu výhry. Účastník súťaže súhlasí s tým, aby v prípade výhry bol informovaný o výhre prostredníctvom elektronickej pošty a vyzvatý na doplnenie údajov potrebných nazaslanie alebo osobné prevzatie výhry v obchode spoločnosti Gauco limited s.r.o na Štúrovom námestí v Martine.

V prípade odobratia výhry účastníkovi súťaže má právo konateľ spoločnosti a obchodná riadiťeľka , vybrať iného výhercu podľa vlastného výberu.

 

5.Ochrana osobných údajov.

Na zapojenie sa do súťaže nie sú potrebné žiadne osobné údaje. Účastník súťaže je povinný poskytnúť iba meno alebo „nick“ name a emailový kontakt. Výhercovia súťaže budú požiadaní poskytnúť osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Doručovacia adresa,telefónne číslo, emailová adresa.

 

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje budú spracované a uschovávané výhradne pre potreby súťaže, podľa platného zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov. Výherconia súťaže poskytnú požadované údaje dobrovoľne a súhlasia so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle platného zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré poskytnú výhercovia budú výlučne použité iba pre potreby doručenia  alebo odovzdania výhier a právnych úkonov s tým súvisiacich.

Osobné údaje sa budú výhradne na tento účel archivovať 5 rokov.

 

6. Všeobecné ustanovenia.

Ak spoločnosť Gauco limited, s.r.o zistí že výherca poskytol nepravdivé údaje je oprávnená výhercu vylúčiť.

Spoločnosť Gauco limited, s.r.o zašle na vlastné náklady výhry prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zabezpečí osobný odber v čase otváracích hodín predajne v Martine .

Iný spôsob doručenia a náklady potrebné na doručenie výhry hradí výherca súťaže.

 

V Martine dňa 31.07.2014 Vladárová Anna, obchodná riaditeľka.

ZDg3NGVk